Martech Sp. z o.o.
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 100G
tel.: 77 446 74 47, fax: 77 407 81 37
e-mail: martech3@o2.pl

Martech Sp. z o.o. jest spółką świadczącą usługi remontowe oraz serwisy mechaniczne hydrauliki i pneumatyki przemysłowej.

Jest spółką wyłącznie z polskim kapitałem. Mocnym atutem firmy jest profesjonalna i doświadczona kadra techniczna. Park maszynowy oraz wyposażenie w narzędzia którymi dysponujemy pozwala na wykonanie bardzo szerokiego zakresu usług.Doświadczenie zawodowe naszych pracowników oraz przygotowanie zawodowe pozwala na służenie Państwu doradztwem technicznym , rozwiązywaniem problemów i doborze odpowiedniej technologii.Pracownicy posiadają uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru technicznego Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, Wasze zapytanie ofertowe lub zlecenie kierujcie na adres naszej firmy.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
Powiększenie

Dozorem technicznym są działania określone ustawą o dozorze technicznym zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu stwarzających zagrożenie poprzez rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu się ludzi i ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468) wydane na podstawie art.5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia tj.: urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, urządzenia transportu bliskiego, dźwigniki, przenośniki kabinowe i krzesełkowe.